Klauzula informacyjna
dla osób fizycznych, z którymi zawarta jest
umowa o pracę / zlecenia / umowa o dzieło

z Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w korespondencji e-mailowej / podanych w umowie / gromadzonych na etapie negocjacji umowy / w związku z realizacją zlecenia jest Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław (dalej jako ADO).

Jak skontaktować się z administratorem danych?

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: justyna@terenyweny.pl, za pomocą telefonu: +48 607 928 698, drogą pocztową: ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w celu zawarcia umowy.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach związanych z:

 • zawarciem i wykonaniem umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełniania przez Administratora obowiązków związanym z ubezpieczeniem oraz przechowywaniem dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym – art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Tobą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe należące do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
 • numer PESEL,
 • numer rachunku bankowego,
 • oraz inne dane zgodnie z ustawą Kodeks pracy.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na realizację powyżej wskazanych celów. Przetwarzanie danych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit f, tj. w związku z prawienie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest ułatwienie kontaktu z Pracownikiem/Zleceniobiorcą. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej oraz usługi hostingowe , a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy podejmujemy decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

Jakie są Twoje uprawnienia?

 1. Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Tobie prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Swoje prawa możesz realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Aby ułatwić Tobie zgłoszenie żądania, udostępniamy formularze pn. Wnioski – prawa osób w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z formularza należy wybrać odpowiedni wniosek (dotyczący prawa z jakiego masz zamiar skorzystać), wypełnić taki wniosek, a następnie przesłać go nam preferowaną formą kontaktu.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania poinformujemy na piśmie lub mailem.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu.

Z uwagi na fakt, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.