Klauzula informacyjna
dla osób ubiegających się o pracę
w Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k.

Informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w prowadzonym procesie rekrutacji jest Spółka Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław (dalej jako ADO).

Jak skontaktować się z administratorem danych?

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: justyna@terenyweny.pl, za pomocą telefonu: +48 607 928 698, drogą pocztową: ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, w dostarczonych nam przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji i w związku z przebiegiem procesu zatrudnienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 221 §1 kodeksu pracy.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy, tj.:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza zakres, o którym mowa w kodeksie jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do procesu rekrutacji, a następnie do zawarcia i realizacji umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. A w momencie zatrudnienia przez okres trwania umowy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 24 miesięcy od przekazania danych.

Z kim dzielimy się danymi?

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.

Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej , a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy podejmujemy decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

Jakie są Twoje uprawnienia?

  1. Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Tobie prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. Ponieważ podstawą przetwarzania danych może być wyrażona przez Ciebie zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres mailowy: justyna@terenyweny.pl.
  4. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Swoje prawa możesz realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Aby ułatwić Tobie zgłoszenie żądania, udostępniamy formularze pn. Wnioski – prawa osób w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z formularza należy wybrać odpowiedni wniosek (dotyczący prawa z jakiego masz zamiar skorzystać), wypełnić taki wniosek, a następnie przesłać go nam preferowaną formą kontaktu.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. O rozpoznaniu żądania poinformujemy na piśmie lub mailem.