Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 10 listopada 2021 r.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego Serwisu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Tobie najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu https://terenyweny.pl/ jest Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741401, NIP 899284810, REGON 38083949 (w dalszej części polityki określana „my”, „nas”).

Jak można się skontaktować z administratorem danych?

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane:

 • na adres e-mail: justyna@terenyweny.pl,
 • telefonicznie: +48 607 928 698
 • bądź pisemnie na adres: ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław.

Wobec kogo niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy osób, które są użytkownikami serwisu internetowego https://terenyweny.pl/.

Jakie kategorie danych przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas korzystania z naszego Serwisu, tj. imię oraz adres e-mail, a także inne dane dobrowolnie podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktu z Tobą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania.

Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Rozumiemy znaczenie ochrony Twojej prywatności i zapewnimy bezpieczeństwo Twoich danych oraz ich bezpieczne przechowywanie zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapobiegania utracie, wykorzystaniu, dostępowi do danych osobowych w nieautoryzowany sposób, zmianie lub ujawnieniu.

Posiadamy procedury i zasady postępowania w przypadku wszelkich potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych, a osoby, których dane dotyczą, oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne zostaną powiadomione, jeżeli będzie to prawnie wymagane.

Czy udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Tereny Weny Agencja Reklamowa Sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie przekazujemy poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy profilujemy dane?

Dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Swoje prawa możesz realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany powyżej w Polityce adres poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Aby ułatwić Ci zgłoszenie żądania, udostępniamy formularze pn. Wnioski – prawa osób w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z formularza należy wybrać odpowiedni wniosek (dotyczący prawa z jakiego masz zamiar skorzystać), wypełnić taki wniosek, a następnie przesłać go nam preferowaną formą kontaktu.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania poinformujemy na piśmie lub mailem.

Pliki cookies

Informujemy, że Serwis https://terenyweny.pl/ nie korzysta z plików cookies.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.